Skip to main content

De Stichting Verenigingsraad Diessen

De Stichting Verenigingsraad Diessen werd opgericht bij akte van 24 december 1991. Het waren burgemeester Reinders en Anton Kemmere die de eerste stappen hiervoor zetten in een periode waarin duidelijk werd dat de gemeente Diessen niet zelfstandig zou kunnen blijven bestaan, maar waarschijnlijk zou fuseren met Hilvarenbeek. Het idee was dat de verenigingen van Diessen, Baarschot en Haghorst belang zouden hebben bij een organisatie die hen in de toekomst met raad en daad terzijde zou kunnen staan.

De doelstelling van de Verenigingsraad werd in de statuten als volgt omschreven:

Het bevorderen van sport- culturele- en sociale activiteiten in de gemeente Diessen, alsmede het adviseren en begeleiden van verenigingen ten aanzien van organisatorische, technische en financiële aspecten, benevens het optreden als overleg- en contactorgaan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

De Verenigingsraad werd zeer actief. Niet alleen adviseerde zij verschillende verenigingen op bestuurlijk gebied en gaf zij op allerlei terreinen voorlichting, zoals over subsidie, verzekeringen en het organiseren van evenementen, ook zocht zij nieuwe bestuursleden voor verenigingen die daar zelf niet in geslaagd waren, zette zij de evenementenkalender op en organiseerde zij de Herculesprijs, die later als een zelfstandige stichting doorging. De Herculesprijs was enerzijds bedoeld voor vrijwilligers die zich vele jaren belangeloos en onbaatzuchtig hadden ingezet voor de gemeenschap en anderzijds voor een Diessense vereniging die zich bijzonder verdienstelijk had gemaakt of zich door prestaties had onderscheiden.

Zolang er nog geen Belangenorgaan Diessen bestond, beschouwde de gemeente (eerst Diessen, later Hilvarenbeek) de Verenigingsraad ook als aanspreekpunt voor zaken die het algemeen belang van Diessen, Baarschot en Haghorst aangingen.

Een kleine – niet volledige - opsomming van verenigingen die in de loop van de jaren een beroep hebben gedaan op advies of bemiddeling van de Verenigingsraad: Jong Nederland, De Stopnaolden, Harmonie St. Willibrordus, Omloop ’t Molenheike, EHBO Diessen, Jongerenkoor, Zandligt, RKDSV, Stichting Diessense Pinksteren, de Zonnebloem, Deusone en  Vloh.

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseerde de Verenigingsraad in maart 2017 voor alle verenigingen en het bedrijfsleven van de gemeente Hilvarenbeek de ‘Beursvloer Hilvarenbeek’. Deze werd een daverend succes: meer dan 100 matches werden gemaakt tussen verenigingen en bedrijven, zonder dat daar enig geld voor over de toonbank ging.

In april 2023 organiseerde de Verenigingsraad samen met Wij-wel en Chris Aerts van Partycentrum Hercules het evenement ‘Hoe kom je erbij?’. De verenigingen van Diessen, Baarschot en Haghorst konden zich na de lange coronatijd presenteren, waarbij ook nieuwe inwoners kennis konden maken met de activiteiten en gezelligheid van het verenigingsleven.  Er zijn plannen om dit evenement in de toekomst te herhalen.

Op 1 maart 2024 is afscheid genomen van twee bestuursleden van het eerste uur: Ad van Doormaal en Jan Jacobs.

Het bestuur van de Verenigingsraad bestaat nu uit de volgende personen: Ine Gimbrère-Straetmans, voorzitter, Henriëtte Timmermans-van Alphen, secretaris, Jan Beekmans, penningmeester, en Jacqueline Reijrink-Lathouwers, bestuurslid.

De Verenigingsraad is een stichting die zelfstandig en onafhankelijk van Wij-wel opereert, maar die wel de samenwerking met Wij-wel blijft zoeken waar dit zinvol en mogelijk is.

De leden van de Verenigingsraad Diessen samen met de vrijwilligers die hoekmannen waren op de Beursvloer 2017 voor Hilvarenbeek.